Training

20171016 & 20171030 Green Screen Shooting Class in The Hong Kong Polytechnic University